Hotărârea nr. 106/2020

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona Stupini, str. Nicovalei - limită intravilan vest, nord şi est”, aprobată prin H.C.L. nr. 221/2010 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 136/2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 106

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona Stupini, str. Nicovalei - limită intravilan vest, nord şi est”, aprobată prin H.C.L. nr. 221/2010 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 136/2015;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 13.302 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona Stupini, str. Nicovalei - limită intravilan vest, nord şi est”, aprobată prin H.C.L. nr. 221/2010 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 136/2015;
Văzând şi adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Zona Stupini, str. Nicovalei - limită intravilan vest, nord şi est”, aprobată prin H.C.L. nr. 221/2010 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 136/2015.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.