Hotărârea nr. 104/2020

Aprobarea demarării demersurilor necesare pentru realizarea proiectului “Sanie de vară din Poiana Brașov”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 104

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: aprobarea demarării demersurilor necesare pentru realizarea proiectului “Sanie de vară din Poiana Brașov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.959 din 14.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea demarării demersurilor necesare pentru realizarea proiectului “Sanie de vară din Poiana Brașov”;
Văzând adresa nr. 101.813/2019, prin care Asociaţia de Turism Poiana Braşov, înaintează proiectul "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltării domeniului schiabil din Poiana Brașov", întocmită de Klenkhart & Partner Consulting precum și oferta firmei Wiwgand privind proiectul “Saniei de vară din Poiana Brașov”;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 2020 privind aprobarea Acordului pentru însuşirea documentaţiei "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltării domeniului schiabil din Poiana Brașov";
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. k), lit. r), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă demararea demersurilor necesare pentru realizarea proiectului “Sanie de vară din Poiana Brașov”.
 
 
Art. 2. Valoarea estimată a investiției este de: 2.635.408,00 EURO. 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 02_Plan Sanie de vara.pdf