Hotărârea nr. 103/2020

Aprobarea Acordului pentru însuşirea documentaţiei "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltării domeniului schiabil din Poiana Brașov".

 

HOTĂRÂREA Nr. 103

din data de  20  februarie  2020

 

 
 
Privind: aprobarea Acordului pentru însuşirea documentaţiei "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltării domeniului schiabil din Poiana Brașov";
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.614 din 13.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea Acordului pentru însuşirea documentaţiei "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltării domeniului schiabil din Poiana Brașov";
Văzând adresa nr. 101.813/2019, prin care Asociaţia de Turism Poiana Braşov, înaintează proiectul "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltării domeniului schiabil din Poiana Brașov", întocmită de Klenkhart & Partner Consulting;
Având în vedere prevederile art. 1270 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. k), lit. r), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Acordul pentru însuşirea documentaţiei "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltării domeniului schiabil din Poiana Brașov", întocmită de Klenkhart & Partner Consulting, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să semneze, în numele şi pe seama Municipiului Braşov, Acordul prevăzut la Art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa.pdf
  • 06._Masterplan etapa a II a.pdf
  • 05_SCHEMA Übersicht_1915A.1ST-05.19.pdf
  • 04_skiers-flow-analysis_EN_1915G.1ST-04.19.pdf
  • 03_terrain_slope_EN_1915G.1ST-03.19.pdf
  • 02_piste-grading_EN_1915G.1ST-02.19.pdf
  • 01_Brasov_development_EN__1915G.1ST-01.19_red.pdf