Hotărârea nr. 102/2020

Modificarea H.C.L. nr. 743/14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 102

din data de  20  februarie  2020

 

 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 743/14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului Terminal transport urban Gara Brașov și a cheltuielilor legate de proiect;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.262 din 12.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului Terminal transport urban Gara Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere adresa nr. 3.891 din 03.02.2020 de la ADR Centru;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului Terminal transport urban Gara Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul conţinut:
Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 52.932,46 lei, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 285.845,56 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului Terminal transport urban Gara Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 743 din 14 decembrie 2018, republicată, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 743 din data de  14 decembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 454/2019 și conform H.C.L. nr. 102 din 20 februarie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov” şi a cheltuielilor legate de proiect;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.262 din 12.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 743 din 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului Terminal transport urban Gara Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere adresa nr. 3.891 din 03.02.2020 de la ADR Centru;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul “Terminal transport urban Gara Braşov” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1.
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov”, în cuantum de 14.345.209,68 lei inclusiv TVA.
 
 
Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 52.932,46 lei, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 285.845,56 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov.
 
 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Terminal transport urban Gara Braşov” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 
 
Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.