Hotărârea nr. 101/2020

Aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil - Aleea Petuniei”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 101

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil - Aleea Petuniei;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.081 din 11.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prin care se propune aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil - Aleea Petuniei;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Proiectul şi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil - Aleea Petuniei, după cum urmează:
- valoare totală:  = 527.539,90 lei inclusiv TVA
- din care C + M:  = 480.760,00 lei inclusiv TVA
- termenul de execuţie a lucrărilor:  = 6 (şase) luni.
Suprafaţa totală a terenului ocupată de execuţia proiectului Reabilitare imobil - Aleea Petuniei este de 616 m.p., din care 599,94 m.p. construcţia propusă iar 15,14 m.p. zona verde amenajată.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.