Hotărârea nr. 1/2020

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie II 2019.
HOTĂRÂREA Nr.  1
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie II 2019;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1.367 din 08.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie II 2019;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (1) şi art. 82, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 971 din 20.12.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139,        alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia de Primar nr. 5120 din 23.12.2019, privind majorarea bugetului local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L.  nr. 806 din 10.12.2019 cu sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
 
 
Art. 2. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2019 în sumă de 623.496,46 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 920.687,76 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 566.882,70 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 580.882,70 mii lei.
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019, republicată, privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 56.613,76 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 339.805,06 mii lei.
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019, republicată, este de 283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2019, rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 806 din 10.12.2019.
 
 
Art. 4. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 292 din 17.04.2019.
 
 
Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2019, astfel:
- Municipiul Brașov - anexa nr. 2
- Direcţia de Asistenta Socială  Braşov - anexa nr. 3.01. - 3.02.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1.pdf
  • Anexa nr.2 phcl.pdf
  • Anexa 3.01 DAS.pdf
  • Anexa 3.02 DAS.pdf