Proces verbal din 28.01.2019

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 28-01-2019

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 28 ianuarie 2019

Ș edinț a ordinar ă a Consiliului Local al Municipiului Bra ș ov a fost convocată pentru data de 28 ianuarie 2019, orele 15:00, în sala de ș edințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres”, în data de 22 ianuarie 2019.

Doamna Secretar al Municipiului Bra ș ov - Adriana Goran face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 25. Absentează domnul consilier Duțu Tudor - Alexandru, domnul Macedonschi Cristian- absent motivat.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi cu 61 puncte și un punct reteras (pc. 61) și se aprobă cu unanimitate.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 15 noiembrie 2018, procesului-verbal al ședinței de îndată din data de 14 decembrie 2018, procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 21 decembrie 2018

În continuare, președintele ședinței supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 15 noiembrie 2018, procesul-verbal al ședinței de îndată din data de 14 decembrie 2018, procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 21 decembrie 2018, care se aprobă cu unanimitate.

INTERPELĂRI

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin-Adrian: „... sunt două interpelări, una pentru executivul primăriei, o rugă minte de a se face o în ș tiinț are, o hârtie, s ă fie trimis ă la Ministerul Transporturilor la C.F.R., refăcută această doleanță, pentru c ă s-a mai făcut... cu mulți ani în urmă, de preluare în administrare a Gării Brașov, sunt foarte multe investiții în zonă pe care Primăria Brașov le are, și ar fi bine să dăm o față nouă Gării Brașov.

Ș i totodat ă, înc ă o interpelare la Autoritatea de Transport, cursa care leagă Gara Brașov de centrul Brașovului să fie o cursă non stop, corelată cu mersul trenurilor, astfel încât turistul, orice om care intră în Brașov pe această poartă, gara Brașov, să poată avea alternativă de transport public la orice oră din zi”.

Domnul Consilier - Șerban Șovăială solicită să se comunice stadiul reactualizării P.U.G.-ului, pentru că a trecut mai bine de un an jumătate de când s-a votat reactualizarea P.U.G.-ului, cei de la Banca Mondială, au prezentat niște cifre și este posibil ca tendințele acelea să nu mai aibă nici o relevanță la momentul la care se face P.U.G.-ul.

Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Ceea ce vreau să spun eu astăzi nu este practic interpelare, se încadrează în prevederea numită în lege solicitare informații. Cred că toți am luat la cunoștință despre niște materiale apărute în mass-media, legate de clădiri din Brașov care aparțin unor diferite entități juridice și care nu au fost reevaluate. Și astfel se spune acolo că nu se plătește impozit și concluzia e că bugetul local a fost văduvit. având în vedere faptul că noi administrăm practic bunurile orașului, și chiar și cele care nu sunt ale orașului, trebuie să avem puțină evidență a lor și să avem grijă de ele, și văzând introducerea prin Legea nr. 140 din 2017 a unei modificări în statutul aleșilor locali, unde se spune foarte clar, și citez pe scurt: aleșii locali răspund în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin în condițiile legii. Deci asta se referă nu numai la acțiuni, ci și la inacțiuni. Și în plus, ce m-a determinat totuși să mă leg de chestia asta, recent, în Ploiești s-a întâmplat un accident cu un mijloc de transport al societății de transport de acolo, o fată a căzut din autobuz că s-a desprins geamul. Plângerea penală s-a făcut împotriva societății comerciale respective și împotriva Consiliului Local Ploiești. Eu chiar îi rog pe colegii de la R.A.T. să verifice ce spun eu acum. Și atunci de ce să răspundem noi că nu facem nimic? Și atunci ca să nu spună cineva că noi nu facem nimic, eu vreau să adresez următoarea întrebare: A.G.A., de la Direcția Fiscală, să ne informeze în scris și s-o prezinte aici în public, ca s ă aud ă ș i cet ăț enii Bra ș ovului, c ă interesul nu este numai al meu, să ne spună dacă există o pagubă adusă bugetului local prin faptul că nu au fost reevaluate aceste clădiri. Dacă da, să ne răspundă și cine trebuia să ia măsurile corespunzătoare, și ce măsuri s-au luat împotriva celor care nu au făcut.

Și doi, solicitare către A.G.A. RIAL... care e situația cu clădirile aflate în proprietatea Municipiului Brașov și administrate de RIAL, să vedem dacă acolo s-au făcut reevaluări. ce clădiri au fost renovate cu sume importante când s-a mutat unul important și dacă după aceea s-a făcut reevaluarea clădirii respective.”

D -ra Consilier - Crivineanu Alexandra: „...În primul rând ordinea de zi să ne fie furnizată mai repede, în sensul în care nu cu o zi înainte a comisiilor, pentru că nu avem timp să parcurgem toate punctele de pe ordinea de zi.. aș vrea ca brașovenii și noi toți să avem parte de o prezentare din partea executivului Primăriei cu privire la lucrările care se vor face în primul semestru, în cartierul Tractorul, mă refer aici la asfaltări, să ni se prezinte situația pasajului de la Fartec, care mai e stadiul lucrărilor, dacă se finalizează anul acesta, dacă Primăria poate face ceva în sensul de a urgenta lucrările. domnule Oprică și cred că toți suntem în asentimentul ca toți cetățenii Brașovului din toate cartierele importante să beneficieze de aceste curse, nu numai cei din centru, cursele pe care dumneavoastră le-ați propus ca fiind non-stop și rog conducerea R.A.T. BV S.A. să aibă în vedere, cu atenție, mersul trenurilor, pentru că există o perioadă în noapte când nu circulă nici un tren. ”

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin-Adrian precizează faptul că, în gara Brașov sunt curse pe toată perioada nopții, colegul care asigură relația cu mass-media a luat în calcul doar trenurile care au destinație finală Brașov, iar cele care sunt în tranzit au oră. 2,30, 3,30, iar problema pusă în discuție este despre turistul care vine în Brașov și nu trebuie să rămână ca singură alternativă taxiurile care se află în partea dreaptă a gării”.

D -ra Consilier - Crivineanu Alexandra:„. Vorbeați despre un coleg care asigură comunicarea cu presa, este vorba despre Daniel Giurma. ați făcut această afirmație la conferința de presă, în urma unui comentariu de pe facebook, așa v-ați exprimat. Ceilalți locuitori ai Brașovului vor și ei să aibă parte de transport, deci nu numai cei din centru. Mulțumesc!”

fost R.A.T. BV, ș i anume, în primul rând oamenii s-au sup ărat c ă s-au majorat tarifele, dar explicându-le oamenilor că în acest an se vor face mari investiț ii, de aproape 200 de milioane de Euro, am înț eles, oamenii au înțeles, dar mai au unele nelămuriri: condițiile din mijloacele de transport, și anume în zona gării, care este principala poartă, ... sunt acei oameni care vin din alte localități, care nu fac bilete, murdăresc autobuzele, deci doresc o colaborare, să revină colaborarea între R.A.T. ș i Poli ț ia Local ă. Ș i mai sunt sup ă ra ț i pe contraven ț ia de 10 lei, pentru c ă ei nu înțeleg că acea contravenție este pentru a vedea exact fluxul care este pe fiecare linie. Atunci ar fi bine ca R.A.T.-ul împreună cu departamentul de presă plus media brașoveană să explice oamenilor de ce se face acea contravenție. Mulțumesc!”

Domnul Primar - George Scripcaru o roagă pe doamna Arhitect Șef să facă o scurtă prezentare pentru toți consilierii și pentru toți cei prezenți, vis-a-vis de stadiul în care se află astăzi reactualizarea P.U.G.-ului.

D-na Marilena Manolache - Arhitect-Ș ef: „Bun ă ziua! Caietul de sarcini pentru licitarea acestei lucr ări este gata în proporț ie de 85 - 90%, el a fost întocmit de reprezentanții Băncii Mondiale, în colaborare cu reprezentanți din Direcția Arhitect Șef. De asemenea au fost consultări pe parcurs cu reprezentanți ai Ordinului Arhitecților. În urma discuțiilor purtate pe marginea Caietului de Sarcini, a rezultat necesitatea includerii în Planul Urbanistic General a unei secțiuni pe zonă metropolitană, și au avut loc două întâlniri cu Primar și Arhitecți Șefi, precum și cu reprezentanți ai Consiliului Județean, care are în lucru actualizarea P.A.T.J.-ului, astfel încât să asigurăm accesibilitate între localități și conectivitate, de compatibilitate funcțională. De asemenea, ce am constatat în procedura de aprobare a P.U.G.-ului în trecut, o perioadă foarte mare de timp este alocată avizării acestui document de urbanism, astfel încât am considerat necesară trimiterea adreselor către toți avizatorii, pentru a ști din timp care sunt cerințele fiecăruia și a scurta timpii de avizare.

Pe site-ul Primăriei Brașov a fost afișată o secțiune în care cetățenii au putut face solicitări de corectare a eventualelor erori din P.U.G.-ul actual precum și pentru a face propuneri pentru P.U.G.-ul nou. Am demarat actualizarea P.U.G.-ului de zonă istorică și zona gării, care includ investiții importante și este nu de mică importanță ca în măsura în care acestea vor fi gata, în perioada de întocmire a studiilor de fezabilitate, de fundamentare pentru P.U.G., să fie luate în calcul și ceea ce rezultă din aceste planuri urbanistice, pentru a nu relua anumite procese.

De asemenea, unul din studiile de fundamentare ar fi studiul de trafic, iar anumite proiecte ale Primă riei au dovedit necesitatea elaborării acestui studiu anterior P.U.G.-ului, astfel că el este în procedură de licitare. Am identificat câteva P.U.Z.-uri actuale care sunt dep ăș ite din punct de vedere legislativ și am făcut analize pentru a actualiza și aceste P.U.Z.-uri și a nu mai avea disfuncționalități între viitorul P.U.G. și P.U.Z.-urile actuale. În prima jumătate a acestui an avem de gând să definitivăm toată procedura, și de consultare a populației în faza de inițiere și de a scoate la licitație acest document. A fost și recomandarea Băncii Mondiale să așteptăm până după aprobarea bugetului pe anul acesta licitarea P.U.G.-ului”.

Domnul Consilier - Ungar Arnold întreabă de când este P.U.G.-ul acesta, care este în vigoare acum.

D-na Marilena Manolache - Arhitect-Șef   răspunde că este

aprobat în aprilie 2011.

Domnul Primar - George Scripcaru: „Nu am ce să adaug în ceea ce a spus doamna Arhitect Ș ef, suntem într-o procedur ă acum, a ș a cum a spus dumneaei, o corelăm, ne bazăm foarte mult și pe ce înseamnă P.T.A.J.-ul la nivelul Consiliului Județean, care poate să ne ajute foarte mult în integrarea acestor funcțiuni, mai ales cele care sunt în lucru la Consiliul Județean și care se referă în principal la U.A.T.-urile, la localitățile din imediata vecinătate a Municipiului Brașov, cel cu avizarea e foarte important ca să determinăm întâi aceste avize , care sunt condițiile și ce necesită acest lucru, să știm din timp, că atunci când elaborăm caietul de sarcini și intră această procedură în vigoare, în derulare, să avem toate aceste detalii prevăzute din timp.

Oricine are sugestii și poate să participe, dacă dorește, este invitat cu mare drag la fiecare întâlnire sau discuție pe care o avem împreună cu ceilalți parteneri cu care ne întâlnim periodic și cu care ne propunem să actualizăm sau să venim cu cât mai multe detalii pe care să le punem în discuție cu cei cu care lucrăm la această temă.

Referitor la cl ădiri, a ș a este, eu am discutat... am avut o reac ție de la reprezentanții bisericii evanghelice cu care am discutat și chiar am fost pe teren împreună, să ne arate care sunt lucrările derulate în momentul de față la nivel de proprietăți, care sunt proiectele pe care le au în vedere să le deruleze la nivelul Municipiului Brașov, acolo unde dumnealor sunt proprietari de imobile, și de asemenea, printre acestea și referitor la ce înseamnă clădirile care sunt proprietatea fie a bisericii evanghelice, fie a Municipiului Brașov, respectiv la ce înseamnă Colegiul Johannes Honterus. Sunt chestiuni care țin de reevaluarea proprietăților, asta necesită o documentație care să fie făcută de către evaluatori specializaț i, care trebuie s ă fie pl ăti ț i pentru o evaluare, este o documentaț ie care trebuie s ă fie fă cut ă de c ătre un evaluator, care dup ă aceast ă evaluare s ă dea efectiv valoarea actualizat ă a imobilului ș i care s ă fie depus ă la Direc ț ia Fiscal ă, la nivelul Municipiului Bra ș ov, ș i s ă fie într-adevăr valoarea adevărată de impozitare. Pentru că așa este, sunt clădiri care sunt în această situație, în care astăzi funcționează diferite activități care generează un gen de activitate, un profit, sau ce știu eu, lucruri de genul acesta, dar sunt și clădiri care au sau găzduiesc activități cu caracter social sau alte asemenea funcțiuni de acest fel. Însă clădirea, imobilul, trebuie să fie reevaluat. Același lucru, sper să nu greșesc, și la nivelul R.I.A.L.-ului este aceeași situație, iar din discuțiile cu conducerea R.I.A.L., am abordat această discuție și așa este, trebuie să facă același gen de reactualizare, de reevaluare a imobilului care este în administrare și să aducă situația la zi. Acum sunt și prevederile legislative în acest sens atât pentru clădiri, care sunt proprietate privată, culte sau la nivelul Administrației Publice Locale sau la nivelul unor societăți comerciale care trebuie să fie aplicate și să fie implementate așa cum sunt ele prevăzute în aceste prevederi... cu Direcția Fiscală, am discutat în aceste zile ca să identificăm o modalitate prin care să notificăm sau să aducem în atenția celor care sunt în această situație, că este necesar să se facă acest lucru. Această documentație nu se face de pe o zi pe alta, necesită timp, și care sunt convins că o să fie demarate cel puțin. Mai mult de atât, avem în Centrul Istoric și imobile care sunt în această situație și care sunt monumente istorice, de categorie A, și care au fost scutite de-a lungul timpului de impozit, tocmai ca să fie întreținute, lucru care bineînțeles, după cum vedem cu toții, nu prea s-a întâmplat.

Mai avem și acel program care a fost aprobat de Consiliul Local în parteneriat cu asociația cu care noi ne-am pus de acord să derulăm un program de refacere a unor clădiri sau fațade, în principal cele care sunt proprietatea publică a Municipiului Brașov au început lucrările la fostul Cinema Popular, la clădirea de pe Michael Weiss, care are o valoare foarte importantă și care este. într-un final am emis ordinul de începere a lucrărilor, după o procedură foarte îndelungată, privind achiziția unui executant la nivelul acestui imobil. Sunt lucruri de discutat în acest sens, și sigur că va trebui să vedem cum ajungem la o concluzie, am cerut Direcției Fiscale să ne propună o soluție, pe care să o discutăm cu cei care sunt în această situație sau cel puțin să o facem la nivel de municipiu, publică, și să transmitem fiecăruia care este în această situație care sunt demersurile care trebuie făcute. De asemenea, în acest an, dacă tot discutăm de această situație, o să procedăm la constituirea comisiei care va analiza pe baza notificărilor pe care le-am trimis anul trecut la toți cei care sunt proprietari de clădiri în Centrul Istoric și cărora le-am cerut să înceapă demersurile de igienizare, de reparație sau de întreținere a acestor imobile, în a ș a fel încât s ă cunoasc ă care sunt consecinț ele sau care sunt pașii pe care îi avem de urmat. Începând cu luna viitoare, poate, o să instituim comisia formată din membri ai Direcției Arhitect Ș ef ș i din partea Poli ț iei Locale ș i a Direc ț iei Fiscale, care s ă vă propun ă sau să aducă în atenția Consiliului Local și în următoarele ședințe să propunem prin proiect de hotărâre care sunt acele imobile care trebuie să intre în procedura de etapă la care să ne raportăm și care să fie impozitate după aceea, conform legii, cu acea măsură de creștere a impozitului pentru clădire, lăsată în paragină sau nefolosită sau într-o stare degradată.

În privința pasajului Fartec, aici avem o problemă cu proiectantul, executantul lucrării e pus și el într-o situație foarte proastă, în sensul că nu poate să-și aprovizioneze materialele și componentele necesare pentru această reparație capitală. Ultima discuție cu proiectantul ne-a dat un termen până în 28 februarie, când va înainta toate detaliile partenerului cu care este în asociere, în așa fel încât, începând cu luna martie, constructorul efectiv să înceapă lucrările cele mai importante la nivelul acestui pasaj. Au fost expertize care s-au refăcut de-a lungul timpului și care au constatat că sunt lucruri și neconformități mult mai mare decât anticipau atunci când s-a început reparația acestui pasaj și atunci împreună cu I.S.C.-ul, cu ceilalți experți, s-a aprofundat care sunt aceste probleme, au fost foarte grave, și atunci a trebuit să se regândească practic, acest proiect, și suntem, așa este, într-o întârziere de câteva luni de zile.

În Tractorul avem în derulare ceea ce trebuie făcut acolo, o să vedem cum gestionăm situația din zonă.

Referitor la cursele R.A.T., dumneavoastră aprobați planul de transport la nivelul Municipiului Brașov, care vă este înaintat de fiecare dată sub formă de proiect de hotărâre și orice actualizare, orice modificare care se face sau care s-a făcut este aprobată prin hotărâre de consiliu local sub formă de plan de trasee de transport public la nivelul Municipiului Brașov. Sigur că o să completăm sau o să înaintăm și aici aceste documentații, și împreună cu colegii de la R.A.T. chiar și înainte de ședință am avut iarăși discuții, și zilele trecute am avut o întâlnire cu tot ce înseamnă conducere și șefi servicii, sindicate și alți parteneri în ce înseamnă transportul public, sunt lucruri care trebuie completate, adăugate în paralel cu ceea ce avem în momentul de față ca procedură de achiziție pe B.E.R.D. și de asemenea, cu toate celelalte proiecte care sunt prevăzute în strategia integrată de dezvoltare urbană și care o mare parte din aceste proiecte sunt pe componenta asta de infrastructură de transport și mijloacele de transport care trebuie achiziționate pe aceste programe și proiecte în următoarea perioadă. Bănuiesc că domnii de la R.A.T. sunt aici, în sală, au auzit ce ați spus și dumneavoastră, fiecare consilier în parte, deci sunt convins c ă va ț ine cont de aceste sesiz ări reclamaț ii, sau sugestii pe care le-aț i fă cut ast ăzi în aceast ă ș edință. ”

Domnul Consilier - Ungar Arnold: „... Vreau s ă vă informez c ă în Brașov există o biserică evanghelică condusă de preotul paroh al orașului de la Biserica Neagră, și mai este o biserică evanghelică care e în Bartolomeu, și care nu-i subordinea acestei biserici, noi suntem... din care fac și eu parte, ăștia erau țăranii, iar țăranii și-au făcut datoria conform prevederilor legale, am reevaluat toate clădirile și plătim impozitul exact cum scrie la carte, pentru că oamenii ăia au înțeles că legea trebuie aplicată, nu trebuie comentată și discutată în mod inutil. Vă mulțumesc!”

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016, republicat ă, privind aprobarea num ă rului, denumirea ș i componen ț a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - decembrie II 2018.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019.

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2019 din bugetul Municipiului Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Domnu' Președinte, eu v-aș ruga s ă-mi daț i cuvântul, pentru c ă ce spun la punctul 5 e valabil la toate punctele care se referă la salarizare.... sunt două viziuni, cum se abordează funcționarul public în lume... .o stabilitate în funcție a funcționarului, o calitate ridicată a actului de administrație, venituri sigure și decente și niște raporturi clare între funcționarii politici, cum suntem noi și între funcționarii publici de carieră. eu propun următoarele: eu cel puțin voi vota proiectele așa cum sunt, pentru că m-a lămurit o doamnă care stă drept în față aici, că nu putem majora nimic, pentru că nu avem buget. dar eu v-aș ruga, domnule Primar. dacă nu funcționează bine haideți, reorganizați-l, dar haideți să le dăm și acestor oameni, după ce apare bugetul. să le dăm și lor o majorare, poate nu chiar atât cât s-a majorat pentru funcționarii politici, dar o majorare trebuie să primească și ei dacă merită. iar pentru cei care sunt în instituții de genul Direcția Fiscală și cum se mai numesc toate astea, vrem să vedem și un punct de vedere al A.G.A. și al consiliului de administrație de acolo. ”.

Domnul Primar - George Scripcaru: „Colega mea, Maria Oprea, nu a spus lucrul acesta că nu e justificat și realist, noi astăzi nu avem buget aprobat, nu s-a aprobat bugetul la nivelul Parlamentului și al Guvernului. Salariile se plătesc din surse proprii, din veniturile proprii la nivelul Municipiului Brașov. Noi am gândit lucrul acesta și chiar am discutat cu câțiva colegi, pe care i-am invitat la o discuție săptămânile trecute, și am făcut o estimare a ceea ce înseamnă veniturile proprii, . credem că va fi bine din punct de vedere al veniturilor proprii, la nivelul Municipiului Bra ș ov, raportându-ne la 2018. Ș i atunci, ca s ă fim în regulă, pentru că nivelul de salarizare astăzi la nivelul Municipiului Brașov, mă refer la Primărie și ce este în subordinea Consiliului Local, pentru c ă discut ă m aici de tot ce înseamn ă func ț ionar public sau salariat cu toate instituț iile din subordinea Consiliului Local, ș i sunt vreo câteva mii de oameni care sunt salariaț i ș i î ș i iau salariile ca urmare a acestei activități. Salariile care sunt astăzi în plată sunt la nivelul lui 2018, aprobate de către Consiliul Local la momentul respectiv, și aceste salarii erau valabile, ca și cuantum, până la finalul lui 2018... să putem să plătim salariile acum, în 2019, trebuie să avem o hotărâre de consiliu local, care să stabilească acest lucru. V-am propus proiectele de hotărâre ca să fim în regulă din punct de vedere procedural. același nivel de salarizare așteptând să vină bugetul, care după aceea să fie analizat, discutat, la nivelul Municipiului Brașov, bugetul de venituri și cheltuieli, și sigur atunci o să ne uităm și o să vedem care sunt posibilitățile, care sunt resursele corelate din acest punct de vedere, în așa fel, încât să vedem dacă salariile suportă modificări în plus, în minus, sau ce știu eu, sub altă formă, oricum față de acest nivel de salarizare noi trebuie să aplicăm ce este obligatoriu prin lege și să alocăm acea normă de hrană, care se adaugă la ce înseamnă salariile existente astăzi în plată, urmând a mai analiza după elaborarea bugetului coeficienții care pot, dar nu e obligatoriu, care să fie calculați la salariul minim existent astăzi, adică la 2.080 de lei, față de coeficienții care au fost analizați la nivelul salariului minim de 1.950 atunci când dumneavoastră ați aprobat salariile care sunt astăzi existente în plată. Și sigur că tot Consiliul Local va aproba până la urmă, o să discutăm aceste lucruri așa cum am făcut și data trecută, o să vă prezentăm o schiță de buget în detaliu și atunci o să vedem cum stăm, în funcție de evoluția lucrurilor, și ce decizie putem să luăm la nivelul consiliului local. Oricum, o să vă propun nu o variantă, vreo două sau vreo trei variante care pot fi analizate și discutate împreună, să luați și să luăm cea mai bună decizie, am discutat și cu structura sindicală din Primărie și mai mult decât atât, m-am întâlnit cu majoritatea membrilor de sindicat într-o întâlnire cu toți angajații, pe cât posibil a fost prezența asigurată.

În orice caz, sunt anumite presiuni de ordin salarial pe anumite componente din structura autorității publice, unde sunt niște situații la care ne raportăm în anul acesta, cu creșteri foarte mari de sume ca și cuantum, ca urmare a unor reglementări fie a Legii salarizării, fie în instanță de anumite grupuri de persoane și care înseamnă o presiune destul de mare la nivelul bugetului Municipiului Brașov pe cheltuieli de funcționare, la nivelul de cheltuieli de personal mă refer, dar o să le prezentăm atunci când o să venim cu structura e buget și o să vedeți atunci cum se regăsesc toate aceste sume în totalul bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brașov.

s ă discut ă m bugetul de venituri ș i cheltuieli, dac ă bugetul la nivel de stat se va aproba, s ă spunem, prin februarie, avem 40 de zile la dispozi ț ie sau cam așa ceva să discutăm și să vedem că poate în luna martie o să discutăm despre aprobarea bugetului care va intra în vigoare după hotărârea de consiliu local și uite așa vom ajunge în aprilie de Paști, pentru că asta e situația”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupa ționale “ Administra ție ” din Serviciul Public de Administrare Cre ș e Bra ș ov, începând cu data de 01.01.2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Poliției Locale Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Direcția de Asistență Socială Brașov, instituție în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, începând cu data de 01.01.2019 din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Direcția Fiscală Brașov, instituție publică în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Serviciul Public Administrare Piețe Brasov, începând cu data de 01.01.2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din cadrul Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei   ocupa ționale

“ Administra ție ” din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupa ționale “Administrație” din Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Grădina Zoologică Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

PUNCTUL 17

Informare pentru aprobarea Raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate de la bugetul local, de c ă tre asocia ții ș i funda ții, în anul 2018.

PUNCTUL 18

Informare privind Raportul de activitate desfașurată în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Brașov pe semestrul al II-lea 2018.

PUNCTUL 19

Informare privind Raportul de activitate al asistenților personali angajați ai Direcției de Asistență Socială Brașov, pe semestrul al II-lea 2018.

PUNCTUL 20

Proiect de hotărâre privind evaluarea performanțelor regiei autonome Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt Brașov pentru anul 2018.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 21

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 28/2017, privind desemnarea reprezentanților Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brașov în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. TETKRON S.R.L.

Proiectul de hotă râre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, d-ra consilier Crivineanu îl propune pe domnul consilier Bunghiuz Marius, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru si o abtinere (domnul consilier Ungar Arnold).

PUNCTUL 22

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Brașov” domnului prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu.

PUNCTUL 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului - Cadru de parteneriat între Prim ă ria Municipiului Bra ș ov, Camera de Comerț ș i Industrie a Republicii Moldova referitor la realizarea evenimentului "Republica Moldova".

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a Municipiului Brașov pentru Asociația „Axa de dezvoltare Brașov -București - Constanța”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 25

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 525/2018 privind aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, a cheltuielilor necesare, precum și a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții ocazionale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui număr de 12 locuri de parcare aferente adresei str. Brazilor, nr. 31, către S.C. Profi Rom Food S.R.L.pentru Magazinul Profi.

PUNCTUL 27

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism „P.U.D. -Construire locuin ță ș i împrejmuire teren, str. Merilor f.n. Bra ș ov ”, ini țiator Fodorean Abel ș i Fodorean Antoaneta Claudia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 28

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism“Modificare parțială P.U.Z. str. Lânii, str. Dimitrie Anghel, str. Plugarilor aprobat prin H.C.L. nr. 548/2006”, Brașov, str. Lânii nr. 68 L, inițiator: S.C. Kronstadt Residence S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 29

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism „Modificare parțială P.U.Z. - Complex Sportiv de Agrement și de Comerț, str. Turnului nr. 1, beneficiar S.C. FOREX S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 30

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.Z. -Construire clă diri de birouri și clă diri de locuințe, Ș oseaua Cristianului nr. 1 - 3 Brașov”, beneficiar Tecar Ioan.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 31

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1346/2018 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului donat de Cazacu Traian.

PUNCTUL 32

Proiect de hot ărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a următoarelor cote din terenuri: cota de 6100/421000 din terenul înscris în C.F.        nr. 110862 Bra ș ov, nr.

cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 2100/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3: cota de 6000/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 1000/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Nitra Octavian și Nitra Laura.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 33

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 141115 Brașov, nr. cad. 141115.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 34

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 155204 Brașov, nr. cad. 155204.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 35

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 153279 Brașov, nr. cad. 153279.

PUNCTUL 36

Proiect de hot ărâre privind trecerea în domeniul public al

Municipiului Bra ș ov a terenului înscris în C.F. nr. 155966 Bra ș ov, nr. cad. 155966.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 37

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, deținut de S.C. MI CASA S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 38

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 63, ap. 2 de ținut de Englander Ș tefan.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 39

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 1, ap. 15 deținut de Popescu Stelian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 40

Proiect de hotărâre privind concesionarea cabinetului stomatologic nr. 26, situat în Brașov, str. Cometei nr. 1, Cabinetului Medical Individual de Medicină Dentară dr. Stelea A. Mădălina, reprezentat de dr. Stelea Mădălina.

medic, domnul Bideaua Răzvan, care a cerut aceeași concesionare a aceluia ș i cabinet. Nu era normal s ă se ț in ă o licita ț ie? u ...”

Domnul Primar - George Scripcaru propune reluarea acestui punct când vine colegul de la S.A.P.U.C., să detalieze.

PUNCTUL 41

Proiect de hot ărâre privind concesionarea directă a terenurilor aferente imobilului construcție situat în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 31, aflat în proprietatea S.C. Ș apte Spice S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 42

Proiect de hotă râre privind aprobarea rețelei unităților de înv ăță mânt preuniversitar din Municipiul Bra ș ov pentru anul ș colar 2019 - 2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 43

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brașov (Extindere Colegiul Național Dr. I. Meșotă, Amenajare zonă turistică Poiana Brașov, extindere capacitate parcare și construcție terminal transport public).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 44

Proiect de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brașov cuprins în Anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. H. (Centrul de zi pentru persoane Vârstnice).

PUNCTUL 45

Proiect de hot ărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 558/2015 republicată, privind darea în administrare că tre S.C. R.I.A.L. S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 46

Proiect de hot ă râre privind darea în folosin ță gratuită c ă tre Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Brașov a spațiului cu alt ă destina ț ie, situat în Bra ș ov, str. Castelului nr. 106.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 47

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către A.N.L. a terenului în suprafață de 682 m.p. situat în Brașov, B-dul Gării nr. 25, identificat prin C.F.        nr. 131857, sub nr. cad.

9063/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 48

Proiect de hotărâre privind dezlipire UI imobil situat în Brasov, str Dealul Cetății nr. 52.

Domnul Consilier - Ungar Arnold întreabă dacă acest teren este revendicat, dacă este un proces de retrocedare.

D -na Georgeta Souca răspunde că nu este revendicat, este terenul de lângă blocul A.N.L., de pe Bulevardul Gării.

Domnul Primar - George Scripcaru: „E pentru organizare de ș antier, de fapt au solicitat cei care vor construi acolo un imobil, prin programul A.N.L., la nivelul Municipiului Bra ș ov ș i s-a solicitat lâng ă o suprafață unde să-și monteze organizarea de șantier și celelalte... să amplaseze o macara și lucruri de genul acesta.

D -na Souca Georgeta completează că e solicitare pentru organizare de șantier. Au solicitat și suprafața unde să monteze, să-și amplaseze macaraua.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 49

Proiect de hot ă râre privind dezmembrare imobil situat în Bra ș ov, str. Petofi Sandor nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 50

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Stejarului - tronson II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 51

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Dr. Vasile Saftu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 52

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada De Mijloc.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 53

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Oltului.

PUNCTUL 54

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 868/2018 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Some ș ului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Începând cu punctul 55 până la punctul 60, votează 22 de consilieri (nu particip ă la vot d-na consilier Durbacă Adina, dl. consilier Ungar Arnold ș i dl. consilier Ș ov ă ial ă Ș erban).

PUNCTUL 55

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultan ță, asisten ță juridic ă ș i reprezentare în justiție în dosarul nr. 4193/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului (la care au participat 22 de consilieri), a fost aprobat cu 21 voturi pentru si o abtinere (doamna consilier Adina Donosa).

PUNCTUL 56

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție în dosarul nr. 3574/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului (la care au participat 22 de consilieri) a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 57

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție în dosarul nr. 30205/197/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

PUNCTUL 58

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultan ță, asisten ță juridic ă ș i reprezentare în justiție în dosarul nr. 30204/197/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului (la care au participat 22 de consilieri), a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 59

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție, în vederea promovării unei acțiuni în instanță cu privire la reglementarea situației juridice a imobilelor Dobrogea - Parc și Str. Dobrogea Tronsoanele 1, 2, 3, în sensul trecerii acestora în proprietatea publică a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului (la care au participat 22 de consilieri), a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 60

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție, în vederea promovării unei acțiuni în instanță cu privire la reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului, având denumirea generică de “Cerbul Carpatin” fost “Casa Hirscher”, în sensul trecerii în proprietatea Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 si 5, iar în urma votului (la care au participat 22 de consilieri), a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 61 RETRAS

Reluarea punctului nr. 40

Proiect de hot ărâre privind concesionarea cabinetului stomatologic nr. 26, situat în Brașov, str. Cometei nr. 1, Cabinetului Medical Individual de Medicină Dentară dr. Stelea A. Mădălina, reprezentat de dr. Stelea Mădălina.

Domnul Primar - George Scripcaru: „La punctul nr. 40, poate că trebuia un pic mai detaliat, dar persoana respectivă a avut un cabinet ș i jumătate practic, renunță la jumătatea de la cabinetul 4 și solicită aprobarea concesionării de la cabinetul 26, pentru care nu s-a solicitat prelungirea acesteia, persoana respectivă renunță practic la jumătatea de la cabinetul 4 și atunci urmează ca această jumătate la care se renunță să intre și asta într-o procedură de genul acesta în următoarea perioadă. Vă rog să citiți la referatul de specialitate, și nu la proiectul de hotărâre, la prima pagină, unde se detaliază și unde se face referire la acest aspect despre care spun eu, și care face trimitere după aceea la articolul 1 din hotărâre, care se referă la acest aspect”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin-Adrian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN

SECRETAR,

ADRIANA GORAN