Proces verbal din 21.03.2019

Proces verbal - sedinta de indata din data de 21-03-2019


R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES - VERBAL

încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Brașov din data de

21 martie 2019

Ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 21 martie 2019, orele 11:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, anunțul de ședință fiind afișat la sediul Primăriei Municipiului Brașov, conform procesului - verbal nr. 26.026/2019 și postat pe site-ul instituției.

Secretarul Municipiului Brașov, doamna Adriana Goran face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24. Absentează doamna consilier Cojocea Roxana - motivat, domnul consilier Duțu Tudor - Alexandru - motivat și domnul Ungar Arnold - motivat.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi cu 2 puncte și se aprobă cu unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează faptul că sunt două proiecte care necesită aprobarea pentru că este un termen foarte scurt la ADR 7 Centru pentru a completa documentațiile care au fost depuse la finalul anului, de aceeea s-a apelat la această formulă a ședinței, practic sunt două reglementări care trebuie facute și avem nevoie de hotărâre de consiliu local, după aceea de o documentație care în baza acestei hotărâri va fi depusă la cartea funciară, se va elibera documentul și după aceea, va fi trimis la Alba Iulia pentru a trece și de acestă fază de analiză a proiectelor depuse la ADR 7 Centru Alba.

ORDINEA DE ZI

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in Brasov - bdul Victoriei tronson 2.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.738/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brasov si trotuare adiacente”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere - domnul consilier Șovăială Șerban.

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin - Adrian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

ADRIANA GORAN


OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN