Hotărârea nr. 99/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice Park And Ride.

 

HOTĂRÂREA Nr. 99

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice Park And Ride;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 12.282/2019, având ca obiect aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice Park And Ride ca urmare a adresei cu nr. 105.036/2018, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov, de către RATBV S.A.;

            Având în vedere prevederile art. 22, coroborate cu art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale O.U.G. nr. 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 13, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice Park And Ride, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, RATBV S.A. şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.