Hotărârea nr. 98/2019

Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 43/2007 a unui număr de 22 locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Silva Turism S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 98

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 43/2007 a unui număr de 22 locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Silva Turism S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                      28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 10.946/2019, având ca obiect aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 43/2007 a locurilor de parcare încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Silva Turism S.R.L.;

            Având în vedere prevederile art. 24, pct. 11, Anexa nr. 1 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de închiriere nr. 43/2007 a unui număr de 22 de locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Silva Turism S.R.L., pe o perioadă de 3 (trei) ani, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.