Hotărârea nr. 97/2019

Completarea H.C.L. nr. 687/15.11.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 97

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: completarea H.C.L. nr. 687/15.11.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare şi Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 15.606/2019, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 687/15.11.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                         nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.3 şi 14;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se completează Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 687 din 15 noiembrie 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, prin introducerea alineatului 2, care va avea următorul cuprins:

            Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” după cum urmează:

                         - valoare totală:                      - 91.271.190 lei inclusiv TVA

                        Termen de realizare : 24 de luni

                        (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.”

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 687 din 15 noiembrie 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 687 din 15 noiembrie 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, astfel completată, se va republica.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 687   din data de  15  noiembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 97 din 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne ”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa ordinară din data de                       15 noiembrie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de Specialitate al Compartimentului Implementare şi Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 98.229/08.11.2018 prin care s-a propus aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.3 şi 14;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”.

           

            Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, după cum urmează:

                        - valoare totală:                      - 91.271.190 lei inclusiv TVA

                        Termen de realizare : 24 de luni

                        (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.