Hotărârea nr. 96/2019

Modificarea H.C.L. nr. 748/14.12.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”.

HOTĂRÂREA Nr. 96

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 748/14.12.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 14.010/2019, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 748 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A“;

            Văzând Nota conceptuală privind “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”, precum şi Tema de proiectare “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 748 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A“, care va avea următorul cuprins:

            "Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”, după cum urmează:

            - valoare totală:                       - 10.678.409,16 lei inclusiv TVA

            - din care C+M:                       -   7.133.370,57 lei inclusiv TVA

            Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A“.

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 748 din 14 decembrie 2018, astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 748 din data de 14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 96 din data de 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 14 decembrie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 111.053/2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A“;

            Văzând Nota conceptuală privind “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”, precum şi Tema de proiectare “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”, după cum urmează:

            - valoare totală:                       - 10.678.409,16 lei inclusiv TVA

            - din care C+M:                       -   7.133.370,57 lei inclusiv TVA

            Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A“.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.