Hotărârea nr. 95/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Grădiniţa nr. 17”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 95

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Grădiniţa nr. 17”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                           28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu                nr. 10.636/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Grădiniţa nr. 17”;

            Văzând Nota conceptuală privind “Extindere Grădiniţa nr. 17”; precum şi Tema de proiectare “SF, PT Extindere Grădiniţa nr. 17”;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere Grădiniţa nr. 17”, după cum urmează:

                        - valoare totală:          - 5.605.035,18 lei inclusiv TVA

                        - din care C+M:          - 4.439.533,00 lei inclusiv TVA

                        Suprafaţă construită totală propusă: 2.185,25 m.p.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.