Hotărârea nr. 94/2019

Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare străzi - strada Cucului”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 94

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare străzi - strada Cucului”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                     28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 13.979/2019, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Modernizare străzi - strada Cucului”;

            Văzând Tema de proiectare privind întocmirea documentaţiei tehnice „SF Modernizare strada Cucului din Municipiul Braşov”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii Modernizare străzi - strada Cucului”, după cum urmează:

                        - valoare totală:                      - 75,387,799.63 lei inclusiv TVA

                        - din care C+M:                      - 44,792,448.46 lei inclusiv TVA

            Lungime totală amenajare stradă (platformă stradă, canalizare pluvială, iluminat public) - 5864 m.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.