Hotărârea nr. 93/2019

Stabilirea modalităţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect executarea de lucrări/prestarea de servicii/furnizarea de produse către şi între entităţile juridice la care Municipiul Braşov este acţionar unic sau acţionar majoritar.

 

HOTĂRÂREA Nr. 93

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: stabilirea modalităţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect executarea de lucrări/prestarea de servicii/furnizarea de produse către şi între entităţile juridice la care Municipiul Braşov este acţionar unic sau acţionar majoritar;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                            28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 14.006/2019, prin care se propune Consiliului Local Braşov să dispună cu privire la stabilirea modalităţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect executarea de lucrări/prestarea de servicii/furnizarea de produse către şi între entităţile juridice la care Municipiul Braşov este acţionar unic sau acţionar majoritar;

            Având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii ANAP nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov de înfiinţare a entităţilor persoane juridice unde municipiul Braşov este acţionar unic sau acţionar majoritar;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se stabileşte modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect executarea de lucrări/prestarea de servicii/furnizarea de produse către şi între entităţile juridice la care Municipiul Braşov este acţionar unic sau acţionar majoritar conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Achiziţii Publice, va asigura ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri.