Hotărârea nr. 92/2019

Modificarea H.C.L. nr. 570/2018 republicată, pentru aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.

 

HOTĂRÂREA Nr. 92

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 570/2018 republicată, pentru aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 13.859/2019, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 570/2018 republicată,  privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene; ale Hotărârii Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea                   nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (6), lit. a), pct. 14, alin. (7), lit. c), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117,                alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică Art. 5 din H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 5. Alin. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de reîncărcare, a echipamentelor/sistemelor de transport inteligente, solicitate la finanţare şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, în cuantum de 40.218.550,00 lei.

 

  //  

 

 

-  02   -

 

                        Alin. (2) Anexa 3 la H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, rămâne neschimbată.”

 

            Art. 2. Se modifică Art. 6 din H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 6. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentând contribuţia de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 804.371,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m.”

 

            Art. 3. Se modifică Art. 7 din H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice  cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 7. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 6.840.000,00 lei, în condiţiile recuperării acesteia în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul Por/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e şi a art. 9, lit. o) din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m.”

 

            Art. 4. Se modifică Art. 10 din H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 10. Se aprobă modificarea articolului 3, alin. (4) ”Contribuţia şi finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului” din Acordul de parteneriat nr. 100385 din data de 14.11.2018 încheiat în baza H.C.L nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice  cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, astfel:

            ”Lider de parteneriat:

            - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei;

            - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %):0;

            - Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei;

            - Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 108.000,00 lei, reprezentând 15 % din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect.

            Partener:

            - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 47.058.550,00 lei;

            - Valoare TVA: 7.513.550,00 lei;

            - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 0;

            - Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 6.840.000,00 lei;

            - Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 673.550,00 lei;

            - Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 40.218.550,00 lei;

            - Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 804.371,00 lei, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect.”

 

  //  

 

-  03   -

 

 

            Art. 5. Se modifică Art. 11 din H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice  cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 11. Modificările şi completările Acordului de parteneriat nr. 100385 din data de 14.11.2018 se vor efectua prin Act adiţional conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

            Art. 6. Se modifică Art. 12 din H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice  cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, care va avea următorul cuprins:

            Art. 12. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV cât şi toate documentele care decurg din acestea în limita sumelor aprobate şi detaliate prin prezenta hotărâre.”

 

            Art. 7. Art. 13 din H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice  cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 8. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată prin H.C.L. nr. 625/2018, rămân neschimbate.

 

            Art. 9. H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice  cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată prin H.C.L nr. 625/2018, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se va republica.

 

            Art. 10. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 570  din data de 26  septembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 625/2018 şi conform H.C.L. nr. 92 din 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 81.386/2018, prin care s-a propus aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, de aprobare a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene; ale Hotărârii Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea                   nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (6), lit. a), pct. 14, alin. (7), lit. c), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117,                alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă participarea U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV ca partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, în vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.

 

            Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, conform Anexei 1.

 

 

 

  // 

-   02  -

 

            Art. 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m, staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice şi echipamente/sisteme de transport inteligente, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, conform Anexei 2.

 

            Art. 4. Se aprobă achiziţionarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. în numele U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, a unui număr de 12 autobuze electrice, cu lungimea de 18 m, a unui număr de 4 staţii cu încărcare rapidă şi 12 staţii de încărcare lentă şi a unui număr de 12 echipamente/sisteme de transport inteligente.

 

            Art. 5. Alin. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de reîncărcare, a echipamentelor/sistemelor de transport inteligente, solicitate la finanţare şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, în cuantum de 40.218.550,00 lei.

                        Alin. (2) Anexa 3 la H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, rămâne neschimbată.

 

            Art. 6. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentând contribuţia de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 804.371,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”.

 

            Art. 7. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 6.840.000,00 lei, în condiţiile recuperării acesteia în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul Por/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e şi a art. 9, lit. o) din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”.

 

            Art. 8. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, pentru implementarea în condiţii optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora.

 

            Art. 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de investiţii.

 

            Art. 10. Se aprobă modificarea articolului 3, alin. (4) ”Contribuţia şi finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului” din Acordul de parteneriat nr. 100385 din data de 14.11.2018 încheiat în baza H.C.L nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice  cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, astfel:

            Lider de parteneriat:

            - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei;

            - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %):0;

            - Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei;

            - Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 108.000,00 lei, reprezentând 15 % din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect.

  // 

-  03  -

 

 

            Partener:

            - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 47.058.550,00 lei;

            - Valoare TVA: 7.513.550,00 lei;

            - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 0;

            - Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 6.840.000,00 lei;

            - Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 673.550,00 lei;

            - Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 40.218.550,00 lei;

            - Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 804.371,00 lei, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect.

 

            Art. 11. Modificările şi completările Acordului de parteneriat nr. 100385 din data de 14.11.2018 se vor efectua prin Act adiţional conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 12. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi U.A.T. MUNICIPIUL BRAŞOV cât şi toate documentele care decurg din acestea în limita sumelor aprobate şi detaliate prin prezenta hotărâre.

 

            Art. 13. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.