Hotărârea nr. 91/2019

Aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  91

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 14.018/2019, prin care s-a propus aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale;

            Văzând Proiectul „Achiziţie de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice”, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiţii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat;

            Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE)              nr. 1080/2006; Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene; Hotărârii Guvernului          nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Ordonanţei de Urgenţă                  nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

 

 

 

  // 

 

-  02  -

 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă participarea UAT MUNICIPIUL BRAŞOV ca partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, în vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.

 

            Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat şi anexa acestuia „Detalierea cheltuielilor proiectului”,  ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, conform               Anexei 1.

 

            Art. 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public autobuze electrice cu lungimea de 12 m, staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice şi echipamente/sisteme de transport inteligente, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, conform Anexei 2.

 

            Art. 4. Se aprobă achiziţionarea de către MDRAP în numele UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, a unui număr de 8 autobuze electrice, cu lungimea de 12 m, 8 staţii de încărcare lentă şi 3 staţii de încărcare rapidă şi a unui număr de 8 echipamente/sisteme de transport inteligente.

 

            Art. 5. (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de reîncărcare, a echipamentelor/sistemelor de transport inteligente solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, în cuantum de 23.046.400,00 lei.

                        (2) Se aprobă Indicatori tehnico-economici ai proiectului “Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m” conform Anexei 3.

 

            Art. 6. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT MUNICIPIUL BRAŞOV, reprezentând contribuţia de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 460.928 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”.

 

            Art. 7. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 3.800.000,00 lei, în condiţiile recuperării acesteia în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul Por/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e şi a art. 9, lit. o) din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”.

 

            Art. 8. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, pentru implementarea în condiţii optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora.

 

            Art. 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT MUNICIPIUL BRAŞOV în cadrul proiectului Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de investiţii.

 

 

  // 

-  03  -

 

 

            Art. 10. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi UAT MUNICIPIUL BRAŞOV cât şi toate documentele care decurg din acestea în limita sumelor aprobate şi detaliate prin prezenta hotărâre.

 

            Art. 11. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local               nr. 525 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului ”Achiziţia de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 12. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.