Hotărârea nr. 897/2019

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 01 noiembrie 2019 și a procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 15 noiembrie 2019.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 897

din data de 10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 01  noiembrie  2019 și a procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 15 noiembrie 2019;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Luând la cunoştinţă de conţinutul proceselor-verbale ale şedinţelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

         H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 01 noiembrie 2019, precum și procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 15  noiembrie  2019.