Hotărârea nr. 896/2019

Exercitarea modului de administrare a bunurilor (mobile și imobile) proprietatea Municipiului Brașov de către serviciile publice, instituțiile publice, regiile autonome și întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 896

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: exercitarea modului de administrare a bunurilor (mobile și imobile) proprietatea Municipiului Brașov de către serviciile publice, instituțiile publice, regiile autonome și întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 118.913 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune exercitarea modului de administrare a bunurilor (mobile și imobile) proprietatea Municipiului Brașov de către serviciile publice, instituțiile publice, regiile autonome și întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr. 307/2006 republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 792 și următoarele, art. 867 și art. 868 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. h), art. 139, alin. (1), lit. g), art. 135, alin. (8), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Titularii dreptului de administrare (serviciile publice, instituțiile publice, regiile autonome și întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov), indiferent de modalitatea în care acesta a fost dobândit, asupra bunurilor (mobile și imobile) proprietatea Municipiului Brașov, au obligația de a folosi și dispune de bunurile date în administrare, în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.

 

Art. 2. Administratorul sau conducătorul serviciilor publice, instituțiilor publice, regiilor autonome și întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, după caz, au obligația de a îndeplini atribuțiile prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv obligațiile principale instituite de art. 19 din Legea nr. 307/2006 republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 3. Nerespectarea prevederilor art. 19 din Legea 307/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, atrage răspunderea persoanelor prevăzute la art. 2 din prezenta, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 4. Administratorul sau conducătorul serviciilor publice, instituțiilor publice, regiilor autonome și întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.