Hotărârea nr. 895/2019

Aprobarea prelungirii contractului de concesiune a cabinetului medical medicină de familie situat în Braşov, str. Gospodarilor nr. 9, reprezentat de dr. Vlad Valeria.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  895

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii contractului de concesiune a cabinetului medical medicină de familie situat în Braşov, str. Gospodarilor nr. 9, reprezentat de dr. Vlad Valeria;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 117.915 din 18.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care s-a propus aprobarea prelungirii contractului de concesiune a cabinetului medical medicină de familie situat în Braşov, str. Gospodarilor nr. 9, reprezentat de dr.Vlad Valeria;

Având în vedere prevederile Cap. III, alin. (3.2) din contractul de concesiune nr. 5912/2005 modificat cu actele adiţionale nr. 1/2005, 2/2012, 3/2012, 4/2014, 5/2014, 6/2015, 7/2017, 8/2018, 9/2018 şi 10/2019, Avizul anual emis de Colegiul Medicilor din România în data de 12.11.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 135, alin. (8), art. 139,    alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a contractului de concesiune a cabinetului medical situat în Braşov, str. Gospodarilor nr. 9, unde îşi desfăşoară activitatea        dr. Vlad Valeria, până la data de 31.12.2020, celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef -  Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.