Hotărârea nr. 893/2019

Aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3970/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 893

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3970/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.819 din 28.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3970/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Ţinând cont de faptul că Municipiul Braşov este reprezentat de către un Cabinet de avocatură care în prezent reprezintă interesele Municipiului Braşov în dosarul nr. 920/62/2017 ce are ca obiect acordare despăgubiri/dezdăunări reprezentând contravaloare lucrări la obiectivul de investiţii “Dezvoltare zonă economică Braşov Nord - Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri” şi întrucât dosarul nr. 3970/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov are ca obiect acordare despăgubiri/dezdăunări reprezentând contravaloare lucrări la obiectivul de investiţii “Dezvoltare zonă economică Braşov Nord - Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri”, în contradictoriu cu acelaşi pârât, respectiv SC Integral SA şi pentru asigurarea unei apărări unitare în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 109, art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov în dosarul nr. 3970/62/2018 având ca obiect acordare despăgubiri/dezdăunări reprezentând contravaloare lucrări la obiectivul de investiţii “Dezvoltare zonă economică Braşov Nord - Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri” şi reprezentării în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuției bugetare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.