Hotărârea nr. 892/2019

Completarea H.C.L. nr. 597/2019 privind alipirea a doua imobile situate în Brașov, str. Apollo F.N.

 

HOTĂRÂREA Nr. 892

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: completarea H.C.L. nr. 597/2019 privind alipirea a doua imobile situate în Brașov, str. Apollo F.N.;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.854 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar  din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală prin care se propune completarea H.C.L. nr. 597/2019 privind alipirea a doua imobile situate în Brașov, str. Apollo F.N.;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil şi ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se completează H.C.L. nr. 597/30.08.2019 prin introducerea unui nou articol care va avea următorul conținut:

Art. 2. Se aprobă transmiterea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului teren identificat în C.F. nr. 157864 Brașov, nr. cad . 157864."

 

 

Art. 2. H.C.L. nr. 597/30.08.2019 astfel completată şi renumerotată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 597  din data de  30  august  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 892 din 10 decembrie 2019

 

 

 

 

Privind: alipirea a două imobile situate în Brașov, str. Apollo F.N.;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.854 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar  din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală prin care se propune completarea H.C.L. nr. 597/2019 privind alipirea a doua imobile situate în Brașov, str. Apollo F.N.;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil şi ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Apollo F.N., identificate în C.F.  nr. 157864 Brașov, nr. cad. 157864, respectiv C.F. nr. 149340 Brașov, nr. cad. 149340, conform Documentației cadastrale de alipire imobile, întocmită de S.C. Funciara S.R.L.

 

 

Art. 2. Se aprobă transmiterea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului teren identificat în C.F. nr. 157864 Brașov, nr. cad. 157864.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.