Hotărârea nr. 891/2019

Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local Modernizare străzi - strada Cucului.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 891

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local Modernizare străzi - strada Cucului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 115.279 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local Modernizare străzi - strada Cucului;

Având în vedere H.C.L. nr. 94/28.02.2019 republicata conform H.C.L. nr. 324 din 30.05.2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare străzi - strada Cucului, întrucât amplasamentul lucrării se identifică prin planul de situație avizat de O.C.P.I. Brașov cu nr. 173118/2019, aferent coridorul lucrării de utilitate publică locală obiectiv de investiții Modernizare străzi - strada Cucului;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de S.C. Terratop S.R.L. expert evaluator Vilcu Marilena,

Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și Normele de aplicare ale acesteia şi ale art. 44, alin. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată având datele de identificare menționate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și în planul de situație - coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Brașov cu nr. 173118 din data de 01.11.2019, aferente obiectivului de investiții Modernizare străzi - strada Cucului.

 

 

Art. 2. Se aprobă lista cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării aferente obiectivului de investiție Modernizare străzi - strada Cucului conform anexei 1, la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare nr. 02/27.11.2019 întocmit de S.C. Terratop S.R.L. evaluator Vilcu Marilena.

 

 

Art. 4. Se aprobă sumele aferente despăgubirii pentru imobilele expropriate conform anexei 2, la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Brașov a sumei totale de 3.556.426 lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarilor înscriși în anexa 2 la prezenta hotărâre, care va fi virată într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei.

 

 

Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Brașov sau persoana legal desemnată de acesta pentru emiterea Deciziei de expropriere.

 

 

Art. 7. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public corespunzător datelor din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 8. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.