Hotărârea nr. 890/2019

Trecerea unor imobile - construcții situate în Brașov str. 13 Decembrie nr. 133 din proprietatea S.C. RATBV S.A. în proprietatea publică a Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 890

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea unor imobile - construcții situate în Brașov str. 13 Decembrie nr. 133 din proprietatea S.C. RATBV S.A. în proprietatea publică a Municipiului Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 116.384 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune trecerea unor imobile - construcții situate în Brașov str. 13 Decembrie nr. 133 din proprietatea S.C. RATBV S.A. în proprietatea publică a Municipiului Brașov;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a acționarilor RATBV S.A. nr. 11 din 29.11.2019;

Văzând Raportul de evaluare nr. 250/2019 întocmit de ATC Valuation S.R.L. expert Trandafir Constantin Adrian;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),  lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243,    alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea bunurilor imobile construcții edificate pe terenul identificat conform C.F. nr. 131269 Brașov din proprietatea Societății RATBV S.A. în proprietatea publică a Municipiului Brașov.

 

Art. 2. Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Brașov Raportul de Evaluare întocmit de ATC Valuation S.R.L. expert Trandafir Constantin Adrian.

 

Art. 3. Actul translativ de drept de proprietate și plata contravalorii bunurilor se face din bugetul local al Municipiului Brașov în termen de 10 zile de la emiterea hotărârii.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar și Direcția Economică va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.