Hotărârea nr. 89/2019

Împuternicirea Primarului Braşovului, domnul George Scripcaru, pentru semnarea Convenţiei Primarilor privind clima şi energia, iniţiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 89

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: împuternicirea Primarului Braşovului, domnul George Scripcaru, pentru semnarea Convenţiei Primarilor privind clima şi energia, iniţiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 12.758/2019 şi solicitarea primită din partea Agenţiei Braşov pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului, acronim ABMEE, înregistrată sub nr. 11.455/07.02.2019, prin care se propune aprobarea aderării Municipiului Braşov la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia, iniţiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (4), lit. f),            alin. (6), lit. a), pct. 9, alin. (7), lit. a), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Braşovului, domnul George Scripcaru, pentru semnarea Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia, iniţiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Agenţia Braşov pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului, acronim ABMEE, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.