Hotărârea nr. 889/2019

Aprobarea schimbului de imobile dintre Municipiul Brașov și Medeuropa Investiții S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 889

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea schimbului de imobile dintre Municipiul Brașov și Medeuropa Investiții S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 115.650 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea schimbului de imobile dintre Municipiul Brașov și Medeuropa Investiții S.R.L.;

Văzând Rapoartele de evaluare imobile întocmite de S.C. Danina Star S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 885, 888, 1763, 1764, 1765 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 108, lit. e), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbul intre terenul situat în Brașov, str. Turnului f.n. identificat în C.F. nr. 159830 Brașov, sub nr. cad. 159830, în suprafață de 575 m.p. proprietatea Medeuropa Investitii S.R.L., care va trece în proprietatea Municipiului Brașov și terenul situat în Brașov, str. Turnului f.n., identificat în C.F. nr. 160140, cu nr. cad. 160140, în suprafață de 252 m.p., proprietatea Municipiului Brașov, care va trece în proprietatea Medeuropa Investiții S.R.L.

 

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Brașov își însușește rapoartele de evaluare imobile întocmite de S.C. DANINA STAR S.R.L. - evaluator autorizat ANEVAR, schimbul de terenuri urmând a se efectua fără sultă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.