Hotărârea nr. 888/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Vânătorului.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 888

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Vânătorului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 115.990 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Vânătorului;

Văzând cererea nr. 116.284/2019 și documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului str. Vânătorului, întocmită de ing. Coman Dragoș - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Vânătorului, identificat conform C.F. nr. 127831 Brașov, nr. top. 14268/2, nr. cad. 3037, C.F. nr. 127817 Brașov, nr. top. 14268/3, C.F. nr. 143133 Brașov, nr. top. 14268/4, nr. cad. 3038, C.F. nr. 119231 Brașov, nr. top. 14268/5, nr. cad. 3036, nr. top. 14050 (parțial) în afară de C.F., nr. top. 14038 în afară de C.F., conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmite de ing. Coman Dragoș - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.