Hotărârea nr. 886/2019

Reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini.

 

HOTĂRÂREA Nr. 886

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.157 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 202/1991 - Anexa 16 a Prefecturii Județului Braşov; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu completările și modificările ulterioare;

Văzând Documentația Cadastrală de primă înscriere întocmită de S.C. Danina S.R.L.;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilelor ce fac obiectul Documentaţiei Cadastrale de primă înscriere a unor imobile situate în Braşov, Cartierul Stupini, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L. parte integrantă din prezenta.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.