Hotărârea nr. 885/2019

Reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Poarta Schei nr. 39 și str. Hans Benkner nr. 2.

 

HOTĂRÂREA Nr. 885

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Poarta Schei nr. 39 și str. Hans Benkner nr. 2;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.007 din  2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Poarta Schei nr. 39 și str. Hans Benkner nr. 2;

Având în vedere prevederile art. 2146 - 2148 din Codul Civil;

Văzând Decizia nr. 2178/28.09.2009 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri ce au aparținut cultelor religioase din România;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Brașov Contractul de comodat asupra imobilelor situate în Brașov, str. Poarta Schei nr. 39, identificat conform C.F.    nr. 117558 Brașov, nr. cad. 117558 și parte din imobilul (având destinația de laborator de fizică) situat în str. Hans Benker nr. 2, identificat în C.F. nr. 139408 Brașov, nr. top. 5174/1, încheiat între Biserica Evanghelica C.A. din România Parohia Brașov și Municipiul Brașov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.