Hotărârea nr. 88/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Operei Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 88

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Operei Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Operei Braşov, înregistrat cu nr. 13.962/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Operei Braşov, conform necesităţilor apărute;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/05.02.2003 (republicată) - Codul Muncii; ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/31.01.2007 (actualizată) - ordonanţă privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; ale Legii nr. 353/17.12.2007 - lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; ale Hotărârii Guvernului                              nr. 1672/10.12.2008 (actualizată) - hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază; ale Legii nr. 153/28.06.2017 - Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale Ordonanţei de urgenţă nr. 90/06.12.2017 - ordonanţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; ale Ordonanţei de urgenţă nr. 91/06.12.2017 - ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 79 din 28 martie 2018 - lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 80 din 28 martie 2018 - lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; ale Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 (republicată) - privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; ale Legii nr. 319/2006 (actualizată) - privind securitatea şi sănătatea în muncă; ale Legii nr. 273/29.06.2006 (actualizată) - privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Operei Braşov conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 704 din 21.12.2015 privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) ale Operei Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.