Hotărârea nr. 879/2019

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, Poiana Mică, către Societatea Stâna Turistica S.R.L.

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, Poiana Mică, către Societatea Stâna Turistica S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 116.771 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, Poiana Mică, către Societatea Stâna Turistica S.R.L.;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 7977/2/2019 întocmit de expert evaluator S.C. DANINA STAR S.R.L. și procesul verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată, precum și prevederile art. 1650 și art. 1657 din Codul Civil și Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare; precum și    art. 137 din Hotărârea nr. 577 din 13 iunie 2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),       art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, Poiana Brașov, înscris în C.F. nr. 113626 Brașov, nr. cad. 113626, în suprafață de 2065 m.p., către Stâna Turistică S.R.L. , beneficiară a unui drept de preempțiune.

 

Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 71 Euro/m.p., respectiv 147.000 Euro, conform Raportului de evaluare nr. 7977/2/2019 întocmit de expert evaluator S.C. DANINA STAR S.R.L. și a procesului verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată.

(2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de la data confirmării de primire a hotărârii.

(3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.

(4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.