Hotărârea nr. 878/2019

Dezmembrare teren imobil situat în Brașov str. Bronzului nr. 5.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 878

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: dezmembrare teren imobil situat în Brașov str. Bronzului nr. 5;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 113.927 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezmembrare teren imobil situat în Brașov str. Bronzului nr. 5;

Văzând cererea nr. 109.558/2019 cu documentația de primă înscriere a imobilului teren;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren identificat în C.F. nr. 132420 Braşov, sub nr. top. 9370/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - teren în suprafață de 271 m.p., aferent extinderii Grădiniței nr. 35 din str. Bronzului nr. 5, identificat conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de Funciar S.R.L. - expert autorizat Petru Valentina Garofița.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.