Hotărârea nr. 877/2019

Revocarea H.C.L. nr. 633/31.08.2009 privind aprobarea vânzării directe către Asociațiile de Proprietari a spațiilor cu altă destinație deținute în baza contractelor de închiriere încheiate cu S.C. RIAL S.R.L.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 877

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 633/31.08.2009 privind aprobarea vânzării directe către Asociațiile de Proprietari a spațiilor cu altă destinație deținute în baza contractelor de închiriere încheiate cu S.C. RIAL S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 116.430 din 03.12.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 633/31.08.2009 privind aprobarea vânzării directe către Asociațiile de Proprietari a spațiilor cu altă destinație deținute în baza contractelor de închiriere încheiate cu S.C. RIAL S.R.L.;

Văzând adresa înregistrată cu nr. 37.382/2018 emisă de către Direcția Comercială - S.C. RIAL S.R.L și adresa nr. 45.047/2018 a Serviciului Contencios;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554 din 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 633 din 31.08.2009 privind aprobarea vânzării directe către Asociațiile de Proprietari a spațiilor cu altă destinație deținute în baza contractelor de închiriere încheiate cu S.C. RIAL S.R.L.