Hotărârea nr. 876/2019

Revocarea dreptului de folosinţă gratuită, către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov, asupra unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, cam. 303.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 876

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de folosinţă gratuită, către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov, asupra unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, cam. 303;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 115.742 din 02.12.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea dreptului de folosinţă gratuită, către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov, asupra unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, cam. 303;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei se revocă dreptul de folosinţă gratuită, către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov, asupra unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu  nr. 23, cam. 303.

 

Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 137/2019 privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov a unui spaţiu situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, cam. 303, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.