Hotărârea nr. 875/2019

Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului nr. 144.

 

HOTĂRÂREA Nr. 875

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului nr. 144;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.703 din 28.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului nr. 144;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.L. nr. 574/2014, republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Braşov în calitate de locator şi locatarii imobilului de locuinţe sociale situat Braşov, str. Zizinului, nr. 144, până la 01.03.2020, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă întocmirea actelor adiţionale pentru prelungirea duratei contractelor de închiriere, conform modelului din Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1.pdf
  • Anexa 2.pdf