Hotărârea nr. 874/2019

Stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie, de către S.C. RIAL S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 874

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

Privind: stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie, de către S.C. RIAL S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 115.060 din 28.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie, de către S.C. RIAL S.R.L.;

Văzând contractul de administrare a imobilelor situate în Brașov, nr. 361/29.12.2005 încheiat între Municipiul Brașov și S.C. RIAL S.R.L. Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 333, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Sumele încasate cu titlu de chirie pentru imobilele aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. vor fi virate în cuantum de 50 % către bugetul Municipiului Brașov, rămânând 50 % din cuantum la dispoziția S.C. RIAL S.R.L., cu titlu de venituri ale administratorului provenite din chirii.

 

Art. 2. (1) Plata cotei de 50 % din chiria încasată se virează în primele 5 zile ale lunii următoare în contul de venituri al bugetului Municipiului Brașov, pe bază de decont.

 

(2) Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință precum și terenuri, plata chiriei către bugetul local se va face din valoarea încasată fără TVA.

(3) Administratorul va colecta valoarea totală a TVA și o va vira conform prevederilor legale.

 

Art. 3. Pentru chiriile încasate de către S.C. RIAL S.R.L., începând cu data de 05.07.2019, dată la care a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ și până la data de 31.12.2019, cuantumul de 50 % din contravaloarea acestora va fi achitat în rate egale pe parcursului anului 2020, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, în contul de venituri al bugetului Municipiului Brașov.

 

Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare prezentei, se abrogă.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial și S.C. RIAL S.R.L. Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.