Hotărârea nr. 873/2019

Încheierea contractului de închiriere între Asociația Comunitatea Surorilor Franciscane "Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf", Municipiul Braşov şi Liceul Vocațional de Muzică "Tudor Ciortea", pentru imobilul unde unitatea de învățământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 873

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: încheierea contractului de închiriere între Asociația Comunitatea Surorilor Franciscane "Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf", Municipiul Braşov şi Liceul Vocațional de Muzică "Tudor Ciortea", pentru imobilul unde unitatea de învățământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 116.353 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune încheierea contractului de închiriere între Asociația Comunitatea Surorilor Franciscane "Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf", Municipiul Braşov şi Liceul Vocațional de Muzică "Tudor Ciortea", pentru imobilul unde unitatea de învățământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3;

Având în vedere Decizia nr. 8.328 din 19.12.2018 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România; art. 45, alin. 6.1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; Procesul Verbal de predare - primire precum și Procesul Verbal cu privire la negocierea chiriei al imobilului situat în Brașov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Asociația Comunitatea Surorilor Franciscane "Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf", Municipiul Braşov şi Liceul Vocațional de Muzică "Tudor Ciortea", pentru imobilul identificat în C.F. nr. 106072 Brașov, nr. top. 5749, situat în Braşov, str. Colonel Buzoianu nr. 1 - 3, în suprafaţă desfășurată de 4976 m.p. și teren aferent de 2.342 m.p., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă chiria în cuantum de 31.114,14 lei/lună, reprezentând contravaloarea folosinţei imobilului de către Liceul Vocațional de Muzică "Tudor Ciortea", din creditele ce se vor aloca în bugetul Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa Contract inchiriere.doc