Hotărârea nr. 872/2019

Darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 872

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 115.264 din 29.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;

Văzând adresa Consiliului Judeţean Braşov nr. 19.045/16.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 99.895/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. d), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 349 şi art. 362, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani începând cu data prezentei, către, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov a terenurilor şi clădirilor înscrise la poziţiile nr. 434, 435, 436, 474, 475, ce fac parte din cap. "H" al "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov", având valoare de inventar 20.673.030 lei astfel:

Nr.

crt.

Nr. poziţie

"inventar"

Denumire bun

Elemente de

 identificare

Înscris în

1.

434

Spital Judeţean - Staţionar Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

 

 

C.F. nr. 125144 Braşov, nr. top. 6743/1/1/3

2.

435

Spitalul Judeţean - clădire, magazie

 şi garaj Spital Astra

Calea Bucureşti

 nr. 2

3.

436

Spitalul Municipal - clădire Spital Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

4.

474

Spitalul Municipal Braşov - Clădire Spital Tractorul

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111680 Braşov, nr. cad. 111680

5.

475

Spital Municipal - Parc

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111683 Braşov, nr. cad. 111683

 

 

Art. 2. Destinaţia imobilelor menţionate la art. 1 este de Spital de Urgenţă.

 

 

Art. 3. În cazul schimbării destinaţiei stabilite conform art. 2, a imobilelor descrise la art. 1, folosinţa gratuită încetează.

 

 

Art. 4. Actuala structură funcţională a Spitalului Municipal precum şi secţiile existente nu pot fi desfiinţate ori modificate decât cu acordul Consiliului Local.

 

 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 209/2019, privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov către Judeţul Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.