Hotărârea nr. 871/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 17, ap. 4 deţinut de numiţii Buzescu Ion-Şerban și Buzescu Ştefania Mariana.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 871

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 17, ap. 4 deţinut de numiţii Buzescu Ion-Şerban și Buzescu Ştefania Mariana;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 113.850 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 17, ap. 4 deţinut de numiţii Buzescu Ion-Şerban și Buzescu Ştefania Mariana;

Văzând adresa nr. 104.209 din 04 noiembrie 2019 prin care numiţii Buzescu Ion-Şerban şi Buzescu Ştefania Mariana, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 17, ap. 4, înscris în C.F. nr. 588 Braşov, monument istoric, casă, datare sec. XVIII poz. 280 LMI 2015, cod BV-II-m-B-11429, pentru preţul de 55.000 RON;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 17, ap. 4, înscris în C.F. nr. 588 Braşov, monument istoric, casă, datare sec. XVIII poz. 280 LMI 2015, cod BV-II-m-B-11429, deţinut de numiţii Buzescu Ion-Şerban şi Buzescu Ştefania Mariana.

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.