Hotărârea nr. 87/2019

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2017 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, republicată.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 87

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2017 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, republicată;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, înregistrat cu nr. 13.011/2019, prin care s-a propus modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale instituţiei;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, republicată, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se modifică Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2017 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, republicată, conform Anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2017 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, republicată, rămân neschimbate.

 

            Art. 4. Cu data adoptării prezentei hotărâri, se republică Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, republicată, astfel cum a fost modificată.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 15 din data de  28   ianuarie  2017

Republicată conform H.C.L. nr. 165/2017, H.C.L. nr. 526/2017, H.C.L. nr. 123/218;             H.C.L. nr. 617/2018 şi conform H.C.L. nr. 87 din data de 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2017;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, înregistrate cu nr. 5.387/2017, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii „Arlechino” Braşov;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Organigrama Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.