Hotărârea nr. 868/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161287 Brașov, nr. cad. 161287.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 868

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161287 Brașov, nr. cad. 161287;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 114.871 din 27.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161287 Brașov, nr. cad. 161287;

Văzând adresa nr. 113.688/26.11.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 3.293/24.10.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 161287 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Bularca Georgeta a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161287  Brașov, nr. cad. 161287, în suprafață de 68 m.p., str. Albinelor.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161287 Brașov, nr. cad. 161287, în suprafață de 68 m.p., str. Albinelor.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.