Hotărârea nr. 863/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 9.635/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259 și a cotei de 21/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Bucuraș Dan-Alexandru și Bucuraș Florina-Cristina.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 863

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 9.635/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259 și a cotei de 21/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Bucuraș Dan-Alexandru și Bucuraș Florina-Cristina;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 112.864 din 25.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 9.635/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259 și a cotei de 21/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Bucuraș Dan-Alexandru și Bucuraș Florina-Cristina;

Văzând adresa nr. 101.739/28.10.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 1.814/24.09.2019 și extrasele C.F. pentru informare nr. 103259 și 103260 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Bucuraș Dan-Alexandru și d-na Bucuraș Florina-Cristina au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 9.635/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259, în suprafață totală de 737 m.p. și a cotei de 21/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260  Brașov, nr. cad. 103260, în suprafață totală de 819 m.p., zona str. Nicovalei.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 9.635/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259, în suprafață totală de 737 m.p. și a cotei de 21/224 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, în suprafață totală de 819 m.p., zona str. Nicovalei.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.