Hotărârea nr. 86/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 86

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, înregistrat cu nr. 13.894/2019, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, conform necesităţilor constatate;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale H.C.L. nr. 13/28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, conform anexelor 1, 1a şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 666 din 15 noiembrie 2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.