Hotărârea nr. 852/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor înscrise în C.F. nr. 159863 Brașov, nr. cad. 159863; C.F. nr. 159926 Brașov, nr. cad. 159926; C.F. nr. 159707 Brașov, nr. cad. 159707; C.F. nr. 159411 Brașov, nr. cad. 159411; C.F. nr. 159779 Brașov, nr. cad. 159779.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 852

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor înscrise în C.F. nr. 159863 Brașov, nr. cad. 159863; C.F. nr. 159926 Brașov, nr. cad. 159926; C.F. nr. 159707 Brașov, nr. cad. 159707; C.F. nr. 159411 Brașov, nr. cad. 159411; C.F. nr. 159779 Brașov, nr. cad. 159779;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 112.722 din 25.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor înscrise în C.F. nr. 159863 Brașov, nr. cad. 159863; C.F. nr. 159926 Brașov, nr. cad. 159926; C.F. nr. 159707 Brașov, nr. cad. 159707; C.F. nr. 159411 Brașov, nr. cad. 159411; C.F. nr. 159779 Brașov, nr. cad. 159779;

Văzând adresa nr. 109.668/15.11.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 6243/30.10.2019 și extrasele C.F. pentru informare nr. 159863, 159926, 159707, 159411 și 159779 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că societatea FLAVUS INVESTITII S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilelor situate în Braşov, înscrise în:

- C.F. nr. 159863 Brașov, nr. cad. 159863, în suprafață de 617 m.p.

- C.F. nr. 159926 Brașov, nr. cad. 159926, în suprafață de 33 m.p.

- C.F. nr. 159707 Brașov, nr. cad. 159707, în suprafață de 335 m.p.

- C.F. nr. 159411 Brașov, nr. cad. 159411, în suprafață de 23 m.p.

- C.F. nr. 159779 Brașov, nr. cad. 159779, în suprafață de 162 m.p., zona str. Henri Coandă.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor situate în Braşov, înscrise în: 

- C.F. nr. 159863 Brașov, nr. cad. 159863, în suprafață de 617 m.p.

- C.F. nr. 159926 Brașov, nr. cad. 159926, în suprafață de 33 m.p.

- C.F. nr. 159707 Brașov, nr. cad. 159707, în suprafață de 335 m.p.

- C.F. nr. 159411 Brașov, nr. cad. 159411, în suprafață de 23 m.p.

- C.F. nr. 159779 Brașov, nr. cad. 159779, în suprafață de 162 m.p., zona str. Henri Coandă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.