Hotărârea nr. 850/2019

Documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire imobil locuințe colective împrejmuire și organizare de șantier”, în municipiul Braşov, str. De Mijloc nr. 50, beneficiar Lucan Adrian.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 850

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire imobil locuințe colective împrejmuire și organizare de șantier”, în municipiul Braşov, str. De Mijloc nr. 50, beneficiar Lucan Adrian;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 117.854 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire imobil locuințe colective împrejmuire și organizare de șantier”, în municipiul Braşov, str. De Mijloc nr. 50, beneficiar Lucan Adrian;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 99 din data de 05.12.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire imobil locuințe colective împrejmuire și organizare de șantier”, în Municipiul Braşov, str. De Mijloc nr. 50;

Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 116760/03.12.2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire imobil locuințe colective împrejmuire și organizare de șantier”, în municipiul Braşov, str. De Mijloc nr. 50, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire imobil locuințe colective împrejmuire și organizare de șantier”, în Municipiul Braşov, str. De Mijloc nr. 50, beneficiar Lucan Adrian, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.