Hotărârea nr. 85/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 85

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, înregistrat cu nr. 13.968/2019, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare; ale Legii-cadru               nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice; ale Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Muncii;

            Luând în considerare Avizul A.N.F.P. nr. 3381/2019 şi avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 7, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Procedurile legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

 

            Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local                nr. 467 din 29 septembrie 2017 republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.