Hotărârea nr. 849/2019

Aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 849

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 117.007 din 03.12.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare  din cadrul Direcţiei Tehnică, prin care se propune aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018;

Văzând adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov nr.1556/02.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 117004/03.12.2019, prin care se înaintează Actul adiţional nr.1 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr.1/2018 şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 13940/29.11.2019 referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale astfel cum a fost modificată şi completată de Legea nr. 328/2018, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 735/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A. şi ale H.C.L. nr. 672 din 04.10.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate - etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018;

Luând în considerare amendamentul Comisiei nr. 5 formulat în cadrul comisiei de specialitate, în sensul că după art. 2 se va introduce un nou articol, respectiv: ”Se împuternicește Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov prin reprezentant legal să semneze în numele și pe seama Municipiului Brașov, Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători  nr. 1/20.12.2018” și care a fost votat cu unanimitate;

Văzând prevederile Cap. 1, pct. 1.1 şi ale Cap. 21, pct. 21.1 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/20.12.2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/20.12.2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Operatorul de transport regional societatea RATBV S.A. va avea obligaţia să prezinte trimestrial cheltuielile structurate pe elemente de cheltuieli, în funcţie de fundamentarea costului/km aprobat, urmând ca Autoritatea Contractantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/20.12.2018 astfel cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1, să poată solicita, după caz, reevaluarea costului per km pentru fiecare categorie de mijloc de transport.

 

 

Art. 3. Se împuternicește Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov prin reprezentant legal să semneze în numele și pe seama Municipiului Brașov, Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare și prin Direcţia Economică, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A., vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Anexe

  • 4. Anexa la HCL -ACT ADITIONAL nr.1 la Contract.pdf