Hotărârea nr. 848/2019

Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare Strada Cucului - Racordare la Șoseaua Cristianului și DN 73”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 848

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare Strada Cucului - Racordare la Șoseaua Cristianului și DN 73”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 115.685/2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare Strada Cucului - Racordare la Șoseaua Cristianului și DN 73”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,        alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici pentru proiectul “Modernizare strada Cucului - Racordare la Șoseaua Cristianului şi DN 73”, după cum urmează:

- valoare totală: - 15,596,763.96 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 12,089,372.36 lei inclusiv TVA

Suprafaţa totală a terenului ocupat de modernizarea străzii Cucului - racordare la Șoseaua Cristianului şi DN 73 (platformă stradă, canalizare pluvială, iluminat public, sensuri giratorii şi trecere la nivel cale ferată) - 29620 m2.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.