Hotărârea nr. 846/2019

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 2”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 846

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 2;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 116.290 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program prelungit nr. 2;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ -Grădinița cu program prelungit nr. 2 după cum urmează:

- Valoare totală: - 818.472,04 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 644.362,26 lei inclusiv TVA

Termen de execuție: 12 luni calendaristice

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.