Hotărârea nr. 845/2019

Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1851/2010 a unui număr de 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate Cooperativ Meşteşugărească.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 845

din data de  10  decembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1851/2010 a unui număr de 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate Cooperativ Meşteşugărească;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 10 decembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 112.434 din 22.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1851/2010 a unui număr de 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate Cooperativ Meşteşugărească;

Văzând și adresa nr. 92.781/2019 prin care această societate solicită aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere;

Având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Brașov, aprobat prin H.C.L. nr. 251/2005, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de închiriere  nr. 1851/2010 a unui număr de 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate Cooperativ Meşteşugărească pe o perioadă de 1 (un) an, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA.pdf